ม.ต้น คอร์สชีววิทยา ม.ต้น เพื่อปูพื้นฐาน ตะลุยโจทย์เข้าเตรียม และมหิดลวิทยานุสรณ์
ม.ต้น
สรุปวิทย์ ม.ต้น (Phy, Chem, Bio, Astro)
Power Bio: เข้าเตรียมฯ, เข้ามหิดลฯ, IJSO
สำหรับนักเรียน ม.ต้นที่ต้องการสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เช่น เตรียมอุดมฯ, มหิดลวิทยานุสรณ์ หรือ โรงเรียนประจำจังหวัดต่างๆ
สรุปเนื้อหาชีววิทยาของ ม.ต้นทั้งหมด พร้อมตะลุยโจทย์ ประกอบด้วย 2 คอร์ส คือ Basic Bio และ Power Bio
ม.ปลาย คอร์สวิทยาศาสตร์ O-NET สำหรับทุกสาย โดยเฉพาะนักเรียนสายศิลป์
ม.ปลาย O-NET
สายวิทย์/สายศิลป์
สรุปวิทย์ O-NET (Phy, Chem, Bio, Astro)
Ultra Sci ตะลุยโจทย์วิทย์ O-NET
สำหรับนักเรียนสายวิทย์ หรือศิลป์ที่ต้องการสอบเข้าคณะทางสายศิลป์ เช่น บัญชี, บริหาร, เศรษฐศาสตร์, อักษร, ศิลปะศาสตร์, ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, นิเทศศาสตร์ เป็นต้น
เป็นเนื้อหาที่นักเรียน ม.ปลายทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์จะต้องสอบ O-NET ตอน ม.6 เดือน ก.พ.
ประกอบด้วยเนื้อหา ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และ โลก ดวงดาว และดาราศาสตร์พื้นฐาน
ม.ปลาย คอร์สชีววิทยา Entrance สำหรับนักเรียนสายวิทย์เท่านั้น
ม.ปลาย - Entrance
สายวิทย์
Bio Book I First Step Biology
Bio Book II Body system and Animal Life
Bio Book III Plant World and Ecology
Bio Book IV Genetics
ตะลุยโจทย์ชีวะ: Turbo-PAT, Turbo-Clearing House
สำหรับนักเรียนสายวิทย์ที่ต้องการสอบเข้าคณะ แพทย์, ทันตะ, สัตวะ, เภสัช, พยาบาล, สหเวช, เทคนิคการแพทย์, วิทยาศาสตร์ และนักเรียนที่ต้องใช้คะแนน PAT-2 โดยสรุปเนื้อหาชีววิทยาทั้งหมด ตั้งแต่ ม.4 ม.6 

  • สำหรับนักเรียน ม.ต้น

ช่วง

เทอม 1

ปิดเทอม

เทอม 2

summer

เดือน

พค

มิย

กค

สค

กย

ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

ม.1

                       

ม.2

สรุปวิทย์ ม.ต้น

                 

ตะลุยชีวะ เข้ามหิดลฯ

 

ม.3

ตะลุยชีวะเข้าเตรียมฯ

       

ตะลุยชีวะ IJSO

สอบเข้า
มหิดลฯ

     

สอบเข้า
เตรียมฯ

 

 

  • สำหรับนักเรียน ม.ปลายสายศิลป์ / วิทย์

ช่วง

เทอม 1

ปิดเทอม

เทอม 2

summer

เดือน

พค

มิย

กค

สค

กย

ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

ม.4

                       

ม.5

สรุปวิทย์ O-NET

                     

ม.6

ตะลุยโจทย์วิทย์ O-NET

               

สอบ
O-NET

   

 

  • สำหรับนักเรียน ม.ปลายสายวิทย์

ช่วง

เทอม 1

ปิดเทอม

เทอม 2

summer

เดือน

พค

มิย

กค

สค

กย

ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

ม.4

Bio I

         

Bio II

         

ม.5

         

Bio III

       

Bio IV

 

ม.6

Turbo PAT

       

สอบ PAT,

Turbo Clearing House

     

สอบ
O-NET

สอบ
PAT